Travel Card applicant

Cwestiynau ac Atebion

Cwestiynau ac Atebion ar gyfer Cardiau Teithio Rhatach

Oes angen i mi wneud cais am gerdyn newydd?

Os oes gennych gerdyn bws gwyrdd, gyda logo eich cyngor lleol arno, bydd angen i chi wneud cais am gerdyn newydd cyn gynted â phosibl er mwyn gallu parhau i fwynhau manteision eich cerdyn bws.

Pam ydych chi’n newid y cardiau bws i gyd ar yr un pryd, a pham ydych chi'n gwneud hyn nawr?

Ni fydd y peiriannau darllen tocynnau electronig ar fysiau yn derbyn yr hen gardiau o 31 Rhagfyr 2019 ymlaen. 

Mae’r cardiau newydd wedi cael eu dylunio fel bod modd eu defnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.

Pam na fedrwch chi anfon cerdyn newydd ataf yn awtomatig?

Mae’r cynllun wedi bod ar waith ers 10 mlynedd, ac mae llawer o bethau wedi newid ers hynny. Efallai bod manylion pobl wedi newid, ac mae rheoliadau newydd wedi cael eu cyflwyno.

Drwy wneud cais eto, bydd y data sydd gennym yn gwbl gywir a diweddar.

Mae fy nghymydog wedi cael llythyr ynglŷn â gwneud cais am eu cerdyn bws newydd, ond dydw i ddim wedi cael llythyr?

Peidiwch â phoeni os na chawsoch chi lythyr a dydych chi heb wneud cais am gerdyn newydd. Gallwch barhau i ddefnyddio eich cerdyn bws, ond bydd angen i chi wneud cais am eich cerdyn newydd os ydych chi eisiau parhau i deithio ar ôl 29 Chwefror 2020

Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais?

Ni fydd y peiriannau darllen tocynnau electronig ar fysiau yn derbyn yr hen gardiau o 31 Rhagfyr 2019 ymlaen. Ond rydym yn derbyn bod rhai pobl heb wneud cais eto a bod rhai pobl eraill yn aros am eu cerdyn, felly rydym wedi cytuno gyda'r cwmnïau bysiau ar gyfnod o ewyllys da tan 29 Chwefror 2020.

Dylai gyrwyr bysiau dderbyn yr hen gardiau teithio a’r cardiau newydd tan 29 Chwefror 2020. Mae’n bwysig pwysleisio mai trefniant dros dro yw hwn ac nad ydym yn ymestyn y dyddiad cau.  

Os ydych chi'n dymuno parhau i gael y manteision teithio yn 2020, bydd angen i chi wneud cais am eich cerdyn newydd erbyn 31 Ionawr er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich cerdyn newydd cyn 29 Chwefror 2020. 

Gallwch chi gadw llygad ar eich cais ar-lein yn https://portal.tfw.wales/cy/account/login neu gallwch ein ffonio ar 0300 303 4240 neu anfon e-bost at travelcards@tfw.wales.  

Mae copi llawn o'r datganiad i'r wasg ar gael yn y fan yma

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dinistrio eich cerdyn gwyrdd ac yn dechrau defnyddio eich cerdyn newydd unwaith y bydd yn cyrraedd.

Sut gallaf wneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach cyntaf yng Nghymru?

Mynd i'r wefan yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am gerdyn. Ewch i https://tfw.wales/cy/cerdynteithio a dilyn y cyfarwyddiadau syml. Neu, ewch i’ch llyfrgell leol neu eich hyb cymunedol i fynd ar y we. 

Os nad ydych chi'n gallu gwneud cais ar y wefan, peidiwch â phoeni, gallwch chi ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun dibynadwy i lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, siaradwch gyda’ch cyngor lleol neu ffoniwch 0300 303 4240 i gael gwybod lle mae cymorth ar gael yn lleol. Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn.

Mae gen i gerdyn bws (gwyrdd) gan fy nghyngor lleol.  Sut mae cael cerdyn newydd?

Bydd angen yr wybodaeth ganlynol er mwyn gwneud cais:
1.    Y rhif 19-digid ar flaen eich cerdyn bws gwyrdd
2.    Eich dyddiad geni

3.    Y cod post lle mae eich cerdyn presennol wedi'i gofrestru. Peidiwch â phoeni, gallwch chi ddewis diweddaru eich cyfeiriad yn y cam nesaf yn y broses o wneud cais os ydych chi wedi symud tŷ.

4. Eich rhif Yswiriant Gwladol, os ydych chi dros 16 oed. Mae hwn ar gael ar ddatganiadau pensiwn, datganiadau anabledd neu bapurau cyflog

Os ydych chi’n ymweld â chanolfan galw heibio, neu os ydych chi’n gofyn i rywun wneud cais ar eich rhan, cofiwch sicrhau bod yr wybodaeth hon gerllaw, gan gynnwys eich rhif Yswiriant Gwladol. Ni allwn brosesu eich cais hebddynt.

Os nad yw'r llun ar y cerdyn yn edrych fel y person sy'n gwneud y cais, neu os yw'r manylion yn anghywir, mae’n hawdd diweddaru'r rhain ar y wefan. Gallwch lwytho lluniau newydd i fyny o gamera digidol neu gamera ffôn clyfar/dyfais tabled.

Byddwn ni'n ceisio dod yn ôl atoch ymhen 15 diwrnod gwaith, ond gallai hyn gymryd mwy o amser os ydym yn arbennig o brysur.  Byddwn ni'n cysylltu â chi os oes angen i ni gael rhagor o wybodaeth, a byddwn ni’n rhoi’r cais ar un ochr hyd nes byddwn ni wedi cael yr wybodaeth ac wedi'i dilysu.

Rydw i wedi ceisio adnewyddu fy ngherdyn bws, ond nid oedd y wefan yn gallu dod o hyd i'r cerdyn sydd gennyf nawr

Mae'r wefan yn gofyn i chi roi rhif eich cerdyn presennol, eich cod post a’ch dyddiad geni. Mae angen i’r wefan ganfod yr union fanylion hyn i gadarnhau'r wybodaeth am eich hen gerdyn.

Weithiau, nid ydym yn gallu canfod cerdyn sydd â’r manylion a roddwyd gennych. Gallai hyn fod am un o'r rhesymau canlynol:

  • Nid ydych wedi rhoi gofod rhwng y llythrennau a’r rhifau yn y cod post.
  • Rydych wedi defnyddio rhif hen gerdyn cyn eich cerdyn presennol. Rhaid i chi roi rhif y cerdyn diwethaf a gawsoch chi
  • Rydych chi wedi symud tŷ a heb ddiweddaru manylion eich cerdyn. Ydych chi wedi rhoi cod post y cyfeiriad roeddech chi’n arfer byw pan gawsoch chi eich cerdyn diwethaf?  Mae angen i ni gael y cod post lle gwnaethoch chi gofrestru gyntaf. Gallwch chi ddiweddaru eich cyfeiriad yn nes ymlaen
  • Mae camgymeriad yn y cofnod gwreiddiol felly nid ydym yn gallu dod o hyd i gofnod cyfatebol
  • Mae camgymeriad yn yr wybodaeth y gwnaethoch chi neu'r cyngor ei theipio – efallai fod un rhif neu un llythyren yn anghywir
  • Nid Cyngor yng Nghymru roddodd eich cerdyn blaenorol – os felly, bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio’r opsiwn “Gwneud cais am y tro cyntaf”

Gallwch chi ein ffonio ni ar 0300 303 4240 neu siarad gyda’ch cyngor os ydych chi’n dal i gael problemau. Fe wnawn ni ein gorau i ddarganfod pa wybodaeth sydd ar goll.

Os ydym ni'n dal i fethu canfod eich cerdyn, peidiwch â phoeni, gallwch chi wneud cais am gerdyn newydd, ond bydd angen i ni gael rhagor o wybodaeth gennych, gan gynnwys ffotograff newydd.

A oes modd i mi gael ffurflen gais ar bapur?

Mae ffurflenni cais ar bapur ar gael o swyddfeydd y cynghorau, drwy ffonio 0300 303 4240 neu drwy anfon neges e-bost i travelcards@tfw.wales.

Bydd angen i chi ddarparu copïau o dystiolaeth i gefnogi eich cais, a llun pasbort newydd.  Pan fydd y rhain gennych, anfonwch eich ffurflen i Cardiau Teithio Rhatach, Blwch Post 55, Penrhyndeudraeth LL49 0AY.

Peidiwch ag anfon fersiynau gwreiddiol o ddogfennau fel pasbort neu drwydded yrru.

Sylwch nad yw'r gwasanaeth ‘post cofnodedig’ ar gael ar gyfer cyfeiriadau Blwch Post.

Mae’n haws os gallwch ofyn i rywun eich helpu i wneud cais ar y wefan yn www.tfw.wales/cy/cerdynteithio

Dydw i ddim wedi cael fy ngherdyn newydd eto – beth sy'n digwydd?

Rydym wedi cael mwy na hanner miliwn o geisiadau ers i ni lansio’r rhaglen adnewyddu ym mis Medi. Rydym wedi prosesu mwy na 90% o'r rhain, ac mae cardiau newydd wedi cael eu hanfon allan. Ond rydym yn gwybod bod rhyw 1-2% o geisiadau i’w prosesu o hyd. Rydym yn rhoi'r flaenoriaeth i’r ceisiadau hyn. Rydym yn gwirio â llaw i weld pa fanylion sydd ar goll er mwyn i ni allu symud ymlaen gyda phob cais. Rydym yn cysylltu ag unigolion i gadarnhau rhai manylion a dogfennau, pan fo angen. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod pawb yn cael eu cardiau cyn bo hir.

Dyma fy ngherdyn cyntaf; alla’ i hawlio fy nghostau teithio tra rydw i wedi bod yn aros am fy ngherdyn bws?

Rydym yn derbyn bod aros i gerdyn gyrraedd yn gyfnod rhwystredig, ond ni allwn ad-dalu unrhyw gostau teithio tra rydych chi'n aros. Dyna sut mae pethau wedi bod erioed, ers i’r cynllun presennol gael ei gyflwyno yn 2009.

Pam nad ydych chi'n prosesu ceisiadau newydd ar wahân?

Os mai hwn yw eich cerdyn cyntaf, efallai y bydd raid i chi aros am fwy o amser am eich cerdyn oherwydd rhaid i ni wirio a dilysu eich dogfennau cymhwyster cyn rhoi cerdyn i chi.

Rydw i’n ceisio gwirio statws fy nghais ar y wefan, ond rydw i’n methu canfod dim – pam?

Pan fyddwch chi’n gwneud cais ar-lein, rhaid i ni wirio llawer o bethau i wneud yn siŵr fod eich holl fanylion yn gywir cyn i ni drosglwyddo eich manylion i brif system y cardiau. Gall gymryd hyd at 3 wythnos i wirio popeth.

Unwaith y byddwn ni wedi trosglwyddo eich cais i'r brif system, gallwch chi ei weld drwy fynd i www.trc.cymru/cardiauteithio a dewis ‘Fy ngherdyn neu gais presennol”

Ydy'r cynllun cardiau rhatach wedi symud o'r cynghorau i Drafnidiaeth Cymru?

Na - y cynghorau sy’n parhau i reoli’r cynlluniau teithio rhatach dan Ddeddf Trafnidiaeth (2000). Mae’r cynghorau wedi cytuno ein bod ni, sef Trafnidiaeth Cymru, yn gallu rhoi cymorth i'r cynghorau adnewyddu'r holl gardiau bws gwyrdd. Mae’r cynghorau yn dal i chwarae rhan bwysig yn y broses, gan gynnwys rhoi cymorth yn lleol a rheoli cardiau newydd yn lle rhai sydd wedi cael eu colli/dwyn/difrodi.

Rydych chi wedi gofyn i mi ddarparu mwy o wybodaeth.  Pam?

Pan fyddwn ni'n derbyn eich cais, rydym yn gwirio cofnodion y llywodraeth er mwyn atal twyll.  Os na allwn ni gadarnhau pwy ydych o gofnodion y llywodraeth, bydd angen i ni gael mwy o dystiolaeth i gefnogi eich cais.  Mae’r dystiolaeth yn dibynnu ar y math o gerdyn rydych chi'n gwneud cais amdano, fel sydd yn https://tfw.wales/cy/cymhwyster

Os ydych chi wedi cael cerdyn bws gwyrdd o’r blaen, bydd eich cyngor wedi gwirio rhai pethau pan wnaethoch chi gais y tro diwethaf.  Byddwn ni’n gwirio'r wybodaeth honno eto drwy edrych ar gofnodion y llywodraeth pan fyddwch chi'n gwneud cais am eich cerdyn newydd. Mewn rhai achosion, pan rydych chi wedi cael eich cerdyn ers tro, efallai y byddwn ni'n gofyn i chi roi tystiolaeth i gefnogi eich cais.

Byddwn ni'n cysylltu â chi os oes angen rhagor o wybodaeth arnom i brosesu eich cais.

Os byddwn ni'n gofyn i chi roi rhagor o wybodaeth, gallwch chi wneud hyn drwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn eich neges e-bost/llythyr/galwad neu drwy fynd i www.trc.cymru/cardiauteithio a dewis “Rheoli fy ngherdyn neu gais”. 

Bydd angen i chi dynnu ffotograffau digidol o’r ddogfen neu'r dogfennau perthnasol gan ddefnyddio ffôn neu ddyfais tabled, a’u llwytho i fyny i'r wefan, gan ddilyn y cyfarwyddiadau.  

Pam mae angen i chi gael fy rhif Yswiriant Gwladol?

Rydym yn deall yn llwyr fod deiliaid cardiau yn poeni am breifatrwydd a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol.  Mae hyn yn bwysig dros ben i ni, ac rydym wedi cymryd llawer o gamau i sicrhau bod eich data’n ddiogel - mae ein hysbysiad preifatrwydd yn cynnwys mwy o wybodaeth.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi set o ddata ac mae’n argymell bod awdurdodau cyhoeddus yn ei gasglu er mwyn atal twyll.  Mae’r cyhoeddiad diweddaraf ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru yma.

Mae’r adran “Tocynnau teithio rhatach (OEDOLION YN UNIG) - manyleb data 2018-19” yn rhestru rhif Yswiriant Gwladol fel dangosydd pwysig ac mae’n dweud “Mae'r data sy'n ofynnol ar gyfer pob deiliad tocyn teithio rhatach cyfredol sy'n oedolyn”.

Rydw i wedi anfon ffurflen gais i'r Blwch Post.  Sut mae olrhain y cais?

Rydym yn prosesu pob cais a ddaeth ar bapur, drwy fewnbynnu'r wybodaeth sydd ynddynt a sganio’r ffotograffau a’r dogfennau.  Mae’r galw wedi bod yn uchel iawn, ac rydym wedi recriwtio mwy o bobl i brosesu'r ceisiadau cyn gynted â phosibl, ond mae’n dal yn gallu cymryd pedair wythnos i brosesu eich cais. 

Rydw i wedi anfon neges e-bost atoch ond nid wyf wedi cael ateb

Rydym yn prosesu pob neges e-bost mor gyflym â phosibl ac rydym wedi recriwtio staff ychwanegol i brosesu'r ceisiadau. Ar hyn o bryd rydym yn ymateb o fewn 10 diwrnod.

Mae gen i anabledd. Oes hawl gen i gael Cerdyn Teithio Rhatach?

Darllenwch y canllaw ar gymhwyster a’r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu.

Os ydych chi'n dal heb fod yn siŵr a ydych chi’n gymwys i gael Cerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl, cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Rydw i’n anabl ac yn methu teithio ar fy mhen fy hun; sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio cyntaf ar gyfer Person Anabl a Chyd-deithiwr?

Darllenwch y canllaw ar gymhwyster a’r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu

Y cynghorau lleol sy'n prosesu pob cerdyn i gyd-deithiwr, felly cysylltwch â’ch cyngor lleol os oes angen cerdyn i gyd-deithiwr arnoch.

Os oes gennych Gerdyn gwyrdd i Berson Anabl a Chyd-deithiwr a'r unig beth rydych chi eisiau ei wneud yw ei newid am gerdyn newydd, gallwch chi wneud hyn yn  www.trc.cymru/cardiauteithio - darllenwch y cwestiwn “Mae gen i gerdyn bws gwyrdd gan fy nghyngor lleol.  Sut mae cael cerdyn newydd?” uchod.

Sut mae darparu ffotograff digidol?

Os dyma eich Cerdyn Teithio Rhatach cyntaf yng Nghymru, bydd angen ffotograff digidol er mwyn gwneud cais am gerdyn.

Os ydych chi’n gwneud cais drwy ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais tabled, gallwch chi ddefnyddio’r camera sydd ynddo i dynnu ffotograff. Os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur, bydd angen i chi drosglwyddo’r ffotograff i'r cyfrifiadur cyn i chi lwytho’r ffotograff i fyny i’ch cais. 

Dylech chi ofyn i rywun arall dynnu eich ffotograff oherwydd mae ffotograffau a dynnwch eich hun (“hun-luniau”) yn gallu newid nodweddion, a gall fod yn anodd cael llun o'r maint cywir.

Sut ddylai’r ffotograff edrych?

Rhaid i'r ffotograff digidol wneud y canlynol:
•    Dangos eich wyneb yn glir fel ei bod hi’n hawdd i yrwyr eich adnabod
•    Cynnwys eich pen a’ch ysgwyddau
•    Peidio â chynnwys pethau na phobl eraill
•    Cael cefndir golau a phlaen

Dylech chi wneud y canlynol:
•    Wynebu am ymlaen ac edrych yn syth at y camera
•    Cadw eich ceg ar gau, a pheidio â dangos emosiwn
•    Cadw eich llygaid ar agor a sicrhau bod modd gweld y llygaid
•    Peidio â chael dim yn gorchuddio eich pen (oni bai am resymau crefyddol neu feddygol)
•    Peidio â chael dim yn gorchuddio eich wyneb, gan gynnwys eich gwallt
•    Peidio â chael cysgodion ar eich wyneb nac y tu ôl i chi

Enghreifftiau o ffotograffau derbyniol ac annerbyniol:

Dydyn ni ddim mor llym â phasbort (oherwydd mae hwnnw’n defnyddio’r ffotograff ar gyfer adnabod yn fiometrig) ond mae’n bwysig bod y gyrwyr yn gallu eich adnabod o’ch ffotograff.

Os ydych chi wedi cael cerdyn bws o'r blaen, byddwn ni'n ceisio ailddefnyddio’r ffotograff ar gyfer y cerdyn newydd. Bydd angen i chi wneud yn siŵr fod tebygrwydd da, oherwydd gallai gyrwyr wrthod gadael i chi deithio os nad ydynt yn gallu eich adnabod o'r llun. Rydym yn eich cynghori i ofyn barn rhywun dibynadwy a diweddaru’r ffotograff os oes angen.

Mae gen i hen gerdyn, ac rydw i wedi cynnwys y manylion. Pam mae’r wefan yn dal i ofyn i mi am fy nghyfeiriad?

Rydym yn gwirio eich bod wedi’ch cofrestru yn y cyfeiriad sydd gennym ar gyfer eich hen gerdyn.  Os na allwn ni wirio hyn, byddwn ni'n gofyn i chi roi eich cyfeiriad eto.

Efallai mai’r rheswm dros hyn yw eich bod chi wedi symud i fyw a heb ddweud wrth eich cyngor lleol, rydych chi wedi newid eich enw neu mae camgymeriad yn yr wybodaeth wreiddiol a roesoch.  

I symud ymlaen â’ch cais, rhowch eich cyfeiriad presennol i mewn eto, fel y mae’n ymddangos ar ohebiaeth swyddogol, megis biliau gan eich cwmnïau trydan, nwy neu ddŵr neu lythyrau gan eich cyngor lleol. Os byddwch chi'n rhoi eich cod post yn gyntaf, dylech chi fod yn gallu dewis eich cyfeiriad o'r rhestr.

Gwiriwch fod eich enw’n cyfateb i’r ffurf sydd arno ar ohebiaeth swyddogol.  

Yna, byddwn ni’n ceisio gwirio eich manylion eto. Efallai y byddwn ni'n gofyn i chi am ddogfennau ychwanegol er mwyn i ni allu gwirio a oes gennych chi hawl i gael cerdyn.  Cofiwch, rhaid i’ch prif gartref fod yng Nghymru er mwyn cael Cerdyn Teithio Rhatach yng Nghymru.

Pam mae'r cerdyn newydd yn cynnwys ‘dyddiad dod i ben’?

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth GDPR ar gyfer cywirdeb y data sydd gennym amdanoch, ni fyddwn ni’n gallu rhoi cardiau sydd heb ‘ddyddiad dod i ben’ arnynt. Y rheswm am hyn yw bod angen i ni ail-ddilysu’r wybodaeth sydd gennym.

Mae’r dyddiadau hynny’n wahanol ac yn cyd-fynd â phen-blwyddyn pwysig, megis 70 oed, 80 oed ac ati.

Byddwn yn anfon nodyn atgoffa atoch cyn y dyddiad pryd daw i ben, felly bydd gennych ddigon o amser i gadarnhau'r manylion sydd gennym amdanoch ac i ofyn am gerdyn newydd. Er mwyn i ni fod yn gallu cysylltu â chi, cofiwch wneud yn siŵr fod unrhyw newidiadau i’ch cyfeiriad, neu unrhyw ddull o gyfathrebu â chi, yn cael eu cadw’n gyfoes. Mae’n hawdd gwneud hyn ar ein gwefan yn www.trc.cymru/cardiauteithio.

Rydw i'n 60 oed ymhen rhai wythnosau. Pryd y gallaf wneud cais?

Gallwch chi wneud cais am gerdyn hyd at 20 diwrnod cyn eich pen-blwydd yn 60 oed.

Pam mai Trafnidiaeth Cymru sy’n rhoi’r cerdyn newydd, ac nid fy nghyngor lleol?

Eich cyngor lleol sy’n dal i fod yn gyfrifol am y cynllun Teithio Rhatach. Ni (sef Trafnidiaeth Cymru) sy'n rheoli'r gwaith o ailgyflwyno cardiau ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru a'r cynghorau lleol. Rydym wedi creu gwefan newydd i hwyluso’r broses o wneud cais, ac rydym wedi sefydlu desg gymorth genedlaethol gyda’n partneriaid, PTI Cymru (sy’n rheoli Traveline Cymru). Byddwch yn dal yn gallu cael cymorth a chefnogaeth gyda’ch cais gan eich cyngor lleol. 

Fydda i’n gallu mynd â fy nghais i swyddfa’r cyngor lleol?

Bydd eich swyddfeydd y cyngor lleol yn gallu eich helpu gyda’ch cais.

Rydw i wedi colli neu ddifrodi fy ngherdyn presennol. Ydw i’n dal yn gallu cael cerdyn newydd?

Ydych, ac os mai hwn yw'r tro cyntaf i chi gael cerdyn arddull newydd, ni fydd yn rhaid i chi dalu.  

Mae’n haws o lawer os ydych chi’n gallu dod o hyd i'r rhif 19-digid sydd ar eich cerdyn presennol.  Gallwn wedyn ddefnyddio'r wybodaeth i brosesu eich cerdyn newydd yn gyflym.  

Cofiwch, os nad ydym yn gallu dilysu eich gwybodaeth, efallai y bydd angen i chi ailgyflwyno eich manylion a rhoi tystiolaeth eich bod yn gymwys. 

Sut ydw i’n defnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?
 

Mae’n hawdd defnyddio eich cerdyn newydd. Pan fyddwch chi’n teithio ar y bws, y cwbl y mae angen i chi ei wneud ydi:
•    Dangos eich cerdyn i'r gyrrwr
•    Rhoi eich cerdyn ar y peiriant darllen tocynnau 
•    Dod o hyd i sedd a mwynhau eich taith am ddim

Cofiwch mai dim ond chi sy’n gallu defnyddio eich cerdyn. Os byddwch yn gadael i rywun arall ei ddefnyddio, gallai eich cerdyn gael ei ganslo a/neu y byddwn yn gwrthod ei adnewyddu. Os cyhoeddwyd Cerdyn Teithio Rhatach ar gyfer Person Anabl a Chyd-deithiwr, dim ond pan fydd y cyd-deithiwr yn teithio gyda deiliad y cerdyn ar gyfer yr holl daith ar y bws y bydd yn cael teithio am ddim.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun.

Ble alla’ i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?

Mae eich Cerdyn Teithio Rhatach yn ddilys ar yr holl wasanaethau bws cymwys sy'n gweithredu yng Nghymru, gan gynnwys y rheini sy’n dechrau/gorffen mewn mannau sy'n cyffinio â Chymru, cyn belled nad yw'r siwrnai ar draws y ffin yn cynnwys newid bws yn Lloegr. Gallwch hefyd ddefnyddio rhai gwasanaethau trên penodol sy'n gweithredu yng Nghymru.

Dylech fod yn ymwybodol nad ydych yn gallu defnyddio eich cerdyn ar wasanaethau bws fel National Express, Megabus neu City Sightseeing. Fodd bynnag, efallai y bydd cwmnïau yn cynnig gostyngiadau i Ddeiliaid Cerdyn Teithio Rhatach.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun.

Sut ydw i’n dod o hyd i amseroedd bysiau?

Mae Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am amseroedd a llwybrau pob gwasanaeth bws, trên, fferi ac awyr yng Nghymru. Maent yn cynnig gwasanaeth ymholiadau ar y rhyngrwyd sydd ar gael yn www.traveline.cymru. Gallwch hefyd eu ffonio ar 0800 464 00 00.  

Alla’ i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach ar drên?

Gallwch deithio am ddim ar wasanaethau rheilffyrdd canlynol Trafnidiaeth Cymru:
•    Wrecsam – Pont Penarlâg
•    Machynlleth – Pwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian) – rhwng mis Hydref a mis Mawrth yn unig
•    Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)
•    Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) – rhwng mis Hydref a mis Mawrth yn unig.

Bydd yn rhaid i chi ddangos eich Cerdyn Teithio Rhatach i gael tocyn am ddim o'r swyddfa docynnau cyn i chi deithio. Os nad oes swyddfa docynnau yn yr orsaf, neu ei bod hi wedi cau, bydd modd i chi gael eich tocyn gan y goruchwyliwr ar y trên. 

Hefyd rydych yn gallu cael gostyngiad o 1/3 ar docynnau i deithio ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ar ôl 0930 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc. 

Mae'r manylion ar fy Ngherdyn Teithio Rhatach wedi newid neu'n anghywir; beth ddylwn i wneud?

Mae’n bwysig eich bod chi’n cadw eich gwybodaeth bersonol yn gyfredol. Os ydych chi’n newid cyfeiriad neu unrhyw fanylion eraill, rhowch wybod i ni yn https://tfw.wales/cy/cerdynteithio, neu e-bostiwch ni yn travelcards@tfw.wales

Mae gen i gerdyn newydd. Am faint mae o’n ddilys?

Mae'r dyddiad dod i ben i'w weld ar flaen eich cerdyn.

Os oes gennych chi Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl neu Gerdyn Teithio Cyd-deithiwr i Berson Anabl, efallai y byddwn yn gofyn i chi roi tystiolaeth newydd cyn y dyddiad pryd daw’r cerdyn i ben.

Mae gen i hen gerdyn a wnes i ddim rhoi gwybod i'r cyngor fy mod i wedi symud na bod fy enw wedi newid. Ydw i’n dal yn gallu cael cerdyn newydd?

Gallwch, os ydych chi’n dal i fod yn gymwys ac yn byw yng Nghymru. Os ydych chi’n gwneud cais yn https://tfw.wales/cy/cerdynteithio rhowch eich hen god post fel bod modd i ni ddod o hyd i'ch manylion. Wedyn bydd angen i chi ddiweddaru eich cyfeiriad wrth i chi gwblhau eich cais.

Mae perthynas i mi wedi marw ac roedd ganddo/ganddi Gerdyn Teithio Rhatach. Sut mae canslo’r cerdyn?

Rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost i travelcards@tfw.wales neu drwy ffonio 0300 303 4240 a byddwn yn gwneud yn siŵr bod y cerdyn yn cael ei ganslo. Ar ôl i chi ddweud wrthym, torrwch y cerdyn.

Ydi fy manylion personol yn ddiogel?

Mae cadw eich data personol yn ddiogel yn bwysig iawn i ni.

Mae eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn cael ei defnyddio gan eich cyngor lleol, Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i weinyddu'r cynllun ac atal twyll.

Dim ond eich enw a’r dyddiad dod i ben sydd i'w weld ar eich cerdyn.  Nid yw’n cynnwys unrhyw fanylion personol eraill.

Mae TrC yn prosesu'r wybodaeth yn unol â datganiad preifatrwydd Trafnidiaeth Cymru. 

Ydw i’n dal yn gymwys i gael cerdyn newydd yn dilyn y cyhoeddiad y bydd y meini prawf cymhwysedd ar gyfer teithio rhatach yn cael eu hadolygu?

Nod cynnig Llywodraeth Cymru, i sicrhau bod yr oedran cymhwysedd ar gyfer Teithio Rhatach yn cyfateb i oedran pensiwn y wladwriaeth, yw sicrhau bod y cynllun yn parhau i fod yn gynaliadwy, a’i fod yn cael ei dargedu tuag at y rhai sydd ei angen fwyaf. Ni fydd y cynnig o ran cymhwysedd yn effeithio ar ddeiliaid cardiau presennol - ni fyddwch yn colli eich hawl i gael eich cerdyn a’r manteision sy’n deillio o hynny yn y dyfodol.

 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach