Travel Card applicant

Cwestiynau ac Atebion

Cwestiynau ac Atebion ar gyfer Cardiau Teithio Rhatach

Sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach Cymru cyntaf?

Drwy'r wefan yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf i wneud cais am gerdyn. Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio a dilynwch y cyfarwyddiadau syml. Fel arall, galwch heibio i'ch llyfrgell leol neu hwb cymunedol lle byddwch yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd.

Os na allwch wneud cais ar y wefan, peidiwch â phoeni, gallwch ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw i lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan. Os ydych am wybod ble mae cymorth ar gael yn eich ardal chi, ffoniwch 0300 303 4240.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, siaradwch â'ch cyngor lleol neu ffoniwch 0300 303 4240 i gael gwybod ble mae cymorth lleol ar gael. Nodwch na fyddwch yn gallu gwneud cais dros y ffôn.

Mae gen i bàs bws (lliw gwyrdd) gan fy nghyngor lleol. Sut mae cael cerdyn newydd yn ei le?

I ail-gofrestru, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:
1.    Rhif y cerdyn 19 digid sydd wedi'i argraffu ar flaen eich pàs bws (gwyrdd).
2.    Eich dyddiad geni
3.    Y cod post y mae'ch cerdyn cyfredol wedi'i gofrestru. Mae yna opsiwn i ddiweddaru eich cyfeiriad yng ngham nesaf y broses ymgeisio.
4.    Eich rhif Yswiriant Gwladol, os ydych dros 16 oed, sydd ar ddatganiadau pensiwn, cyfriflenni anabledd neu slipiau cyflog

Os ydych chi'n ymweld â chanolfan galw heibio neu'n gofyn i rywun wneud cais ar eich rhan, gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth yma ar gael, gan gynnwys eich rhif Yswiriant Gwladol. Ni allwn brosesu'ch cais hebddo.

Os nad yw'r llun ar y cerdyn yn debyg i chi mwyach, neu os oes unrhyw fanylion yn anghywir, gallwch ddiweddaru'r rhain ar y wefan. Gellir llwytho lluniau newydd o gamerâu digidol neu gamerâu ffôn clyfar/tabled.

Byddwn yn ceisio ymateb i chi o fewn 15 diwrnod gwaith ond gall gymryd mwy o amser ar adegau prysur iawn. Os byddwn angen rhagor o wybodaeth, byddwn yn cysylltu â chi, ac yn dal eich cais nes i ni dderbyn a dilysu’r wybodaeth.

Ga’i gasglu ffurflen gais ar bapur?

Mae ffurflenni cais papur ar gael o swyddfeydd y cynghorau drwy ffonio 0300 303 4240 neu drwy e-bostio cerdynteithio@trc.cymru

Bydd angen i chi ddarparu copïau o dystiolaeth i gefnogi’ch cais a llun pasbort newydd. Ar ôl i chi gael y rhain, dychwelwch eich ffurflen i Cerdyn Teithio Rhatach, Blwch Post 55, Penrhyndeudraeth, LL49 0AY.

Peidiwch ag anfon fersiynau gwreiddiol o unrhyw ddogfennau fel pasbort neu drwydded yrru, a chofiwch nad yw gwasanaeth post ‘recorded’ ar gael ar gyfer cyfeiriadau blychau post.

Cofiwch, mae’n llawer haws os gallwch chi gael rhywun i’ch helpu chi i wneud cais ar y wefan yn www.trc.cymru/cerdynteithio

Fe wnes i geisio adnewyddu fy mhàs bws ond doedd y wefan ddim yn gallu dod o hyd i’m cerdyn cyfredol

Mae’r wefan hon yn gofyn i chi gofnodi rhif eich cerdyn cyfredol, eich cod post a’ch dyddiad geni. Mae angen dod o hyd i wybodaeth sy’n cyfateb i’r manylion hyn yn union i nôl gwybodaeth eich hen gerdyn.

Weithiau, gall fod yn anodd dod o hyd i gerdyn cyfredol gyda’r manylion a ddarparwyd gennych.

Rhesymau posibl am hyn:

  • Dydych chi ddim wedi rhoi gofod yn y cod post.
  • Rydych wedi defnyddio rhif o hen gerdyn a oedd wedi’i adnewyddu. Mae angen rhif y cerdyn diwethaf a roddwyd.
  • Rydych wedi symud a heb ddiweddaru manylion eich cerdyn: ydych chi wedi cofnodi’r cod post a ddefnyddiwyd gennych pan gafoch chi’ch cerdyn cyntaf? Rydym angen y cod post a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru, ond gallwch ddiweddaru’ch cyfeiriad yng ngham nesaf y broses ymgeisio os yw wedi newid.
  • Mae yna gamgymeriad yn y cofnod gwreiddiol rydym yn ceisio dod o hyd iddo.
  • Mae yna gamgymeriad yn y wybodaeth rydych chi neu’r cyngor wedi’i theipio – mae un rhif neu lythyren anghywir yn ddigon iddi fod yn anghywir.
  • Nid un o Gynghorau Cymru oedd wedi rhoi’r cerdyn blaenorol i chi – yn yr achos hwn, mae angen i chi wneud cais trwy ddefnyddio’r opsiwn “Gwneud cais am y tro cyntaf”

Gallwch ein ffonio ar 0300 303 4240 neu siarad â’ch cyngor os ydych yn dal i fethu dod o hyd i’r cerdyn blaenorol a byddwn yn ceisio gweld beth sy’n bod.

Peidiwch â phoeni os na fyddwch yn gallu dod o hyd i’ch cerdyn – gallwch wneud cais am gerdyn math newydd, ond byddwn angen mwy o wybodaeth yn cynnwys llun.

Fe wnes i gais ar 9 neu 10 o Fedi – beth sy’n digwydd?

Roedd y wefan ar gael am gyfnodau byr ar 9 a 10 o Fedi, ac roedd y galw’n uchel iawn yn ystod y cyfnodau hynny. Os gwnaethoch chi wneud cais ar y dyddiadau hyn, efallai eich bod wedi mynd trwy ran o’r broses ymgeisio neu drwy bob cam ac wedi dychwelyd i’r dechrau heb gadarnhad. Os na dderbynioch chi e-bost gennym ar 16 Medi yn cadarnhau statws eich cais, bydd angen i chi wneud cais eto. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Mae gennym geisiadau anghyflawn neu niferus sydd angen eu gwirio â llaw hefyd. Rydym yn mynd trwy’r rhestr, a byddwn yn cysylltu â chi eto i gadarnhau a ydym wedi gallu anfon eich cerdyn newydd neu fod angen i chi wneud cais eto. Os gwnaethoch chi gais ar ôl 11 Medi, nid yw’r adran hon yn berthnasol i chi.

 Fe wnes i gais ar ôl 11 Medi – beth sy’n digwydd?

Rydym wedi derbyn bron i 250,000 o geisiadau ers lansio’r wefan, ac yn derbyn llawer mwy bob dydd. Mae hwn yn ymateb gwych ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod pawb yn derbyn eu cardiau newydd yn fuan.

Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar – os ydych wedi gwneud cais, gallwch fod yn sicr ein bod wedi derbyn eich manylion ac yn eu prosesu, a byddwn yn cysylltu â chi’n fuan. Gall gymryd dros 7 diwrnod gwaith cyn y gallwch chi wirio statws eich cais ar-lein neu i’ch cyfrif gael ei greu. Gall gymryd hyd at fis i’ch cerdyn newydd gyrraedd drwy’r post.

Mae’n pwysig cofio bod eich pàs bws gwyrdd cyfredol yn dal yn ddilys tra byddwch yn aros am eich cerdyn newydd a gallwch ei ddefnyddio i deithio nes 31 Rhagfyr 2019.

Rwy’n ceisio gwirio statws fy nghais ar y wefan ond alla i ddim dod o hyd i unrhyw beth – pam?

Pan fyddwch chi’n gwneud cais ar y wefan, byddwn yn cynnal nifer o wiriadau cefndir i sicrhau bod eich manylion yn gywir cyn i ni drosglwyddo’ch manylion i’r brif system gardiau. Mae’r gwiriadau hyn yn cymryd hyd at dair wythnos ar hyn o bryd.

Ar ôl i ni drosglwyddo’ch cais i’r brif system, gallwch ddod o hyd iddo drwy fynd i www.trc.cymru/cerdynteithio a dewis “Fy ngherdyn presennol neu gais”. Mae nifer uchel y ceisiadau yn golygu bod yna oedi o ran creu cyfrifon ar hyn o bryd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda ni, ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra ac rydym yn prosesu’ch manylion cyn gynted â phosibl. 

.

Ydy’r cynghorau wedi trosglwyddo cyfrifoldeb am y cynllun cerdyn rhatach i Trafnidiaeth Cymru?

Naddo. Mae cynghorau’n rheoli cynlluniau teithio rhatach o dan Ddeddf Trafnidiaeth (2000). Mae’r cynghorau wedi cytuno y gall Trafnidiaeth Cymru helpu’r cynghorau i ddisodli’r holl basys bysiau gwyrdd cyn 31 Rhagfyr 2019. Mae’r cynghorau yn gwneud llawer o waith o hyd, yn cynnwys darparu cymorth yn lleol a rheoli cardiau newydd ar gyfer rhai a gollwyd/a gafodd eu dwyn/difrodi.

Gofynnwyd i mi ddarparu mwy o wybodaeth. Pam?

Pan fyddwn yn cael eich cais, rydym yn ei wirio yn erbyn cofnodion y llywodraeth i atal twyll. Os na allwn ni gadarnhau pwy ydych yn gadarnhaol o gofnodion y llywodraeth, byddwn angen mwy o dystiolaeth i gefnogi’ch cais. Mae’r dystiolaeth rydym ei hangen yn dibynnu ar y math o bàs bws fel yr eglurwyd yn https://tfw.gov.wales/cy/cymhwyster

Os oedd gennych chi bàs bws gwyrdd o’r blaen, bydd eich cyngor wedi gwneud rhai gwiriadau pan wnaethoch chi gais i ddechrau. Bydd yn ailwirio’ch gwybodaeth yn erbyn cofnodion cyfredol y llywodraeth pan fyddwch chi’n gwneud cais am eich cerdyn ar ei newydd wedd. Mewn rhai achosion, ar ôl i chi gael eich cerdyn am sbel, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth eto i gefnogi'ch cais.

Byddwn yn cysylltu â chi os oes angen i chi anfon unrhyw beth, ac nid oes angen i chi wneud unrhyw beth nes ein bod yn cysylltu, drwy e-bost os oes gennym eich cyfeiriad e-bost neu dros y ffôn/drwy’r post os nad oes un gennych chi. Os byddwn yn gofyn i chi ddarparu mwy o wybodaeth, gallwch wneud hyn drwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn ein e-bost/llythyr/galwad neu drwy fynd i www.trc.cymru/cerdynteithio a dewis “Fy ngherdyn presennol neu gais”. Yna, yr unig beth sy’n rhaid ei wneud yw tynnu lluniau digidol o’r ddogfen/nau perthnasol gyda ffôn neu lechen a’u llwytho i’r wefan, gan ddilyn y cyfarwyddiadau.

Pam ydych chi angen fy rhif Yswiriant Gwladol?

Rydym yn deall yn llwyr fod deiliaid cardiau’n pryderu am breifatrwydd a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol. Rydym yn ystyried preifatrwydd o ddifrif, ac wedi cymryd llawer o gamau i sicrhau bod eich data’n ddiogel - mae ein hysbysiad preifatrwydd yn darparu mwy o wybodaeth: https://tfw.gov.wales/cy/datganiad-preifatrwydd-cerdyn-teithio

Mae Swyddfa Archwilio Cymru’n cyhoeddi set o ddata argymelledig i awdurdodau cyhoeddus ei gasglu i atal twyll. Mae’r cyhoeddiad diweddar ar gael ar eu gwefan yn http://www.audit.wales/sites/default/files/seminar_documents/nfi_data_specification_2018_6.pdf  

Mae’r adran “Concessionary travel passes (ADULY ONLY) – 2018-19 data specification”, yn nodi’n benodol bod rhif Yswiriant Gwladol yn ddull adnabod pwysig ac yn datgan bod y data gofynnol ar gyfer yr holl oedolion cyfredol sydd â phàs bws rhatach.

Rwyf wedi gwneud cais ond wedi cael sawl e-bost gan TrC – beth mae hyn yn ei olygu?

Mae’r system yn anfon e-byst yn awtomatig pan fyddwch chi’n anfon cais, os ydym angen mwy o wybodaeth a phan fyddwn wedi cymeradwyo’ch cerdyn i’w argraffu.

Weithiau, gallwn weld yn syth o’ch cais ein bod angen rhagor o wybodaeth ac yn yr achos hwn, efallai y byddwch chi’n derbyn dau e-bost yr un pryd: un i ddweud ein bod wedi derbyn eich cais ac un arall yn gofyn am dystiolaeth o enw a chyfeiriad.

Os cewch chi e-bost yn gofyn am dystiolaeth o enw neu gyfeiriad, byddwn yn dal eich cais nes i ni dderbyn y dystiolaeth ofynnol. Gweler yr ateb i’r cwestiwn uchod hefyd Gofynnwyd i mi ddarparu mwy o wybodaeth. Pam?

Rwyf wedi anfon ffurflen gais i’r Blwch Post. Sut mae ei olrhain?

Rydym yn prosesu pob cais papur, yn cofnodi’r wybodaeth sydd arnynt ac yn sganio lluniau a dogfennau a gyflwynwyd. Mae’r galw cychwynnol wedi bod yn uchel iawn, ac rydym wedi recriwtio llawer mwy o bobl i weithio drwy’r ffurflenni mor gyflym ag y gallwn ni, ond gall gymryd o leiaf bedair wythnos i brosesu’n cais. Ar ôl i ni brosesu’ch cais, byddwn yn anfon cerdyn neu’n gofyn am fwy o wybodaeth. Os oes gennych chi fynediad i’r Rhyngrwyd, gallwch olrhain datblygiad eich cais drwy fynd i i www.trc.cymru/cerdynteithio a dewis “Fy ngherdyn presennol neu gais” – ond mae’n amlwg na fydd hyn yn gweithio nes i ni brosesu’ch cais papur.

Rwyf wedi anfon e-bost ond heb gael ymateb

Rydym yn prosesu’r holl e-byst cyn gynted ag y gallwn ni ac wedi recriwtio staff ychwanegol i ymdopi â’r llwyth gwaith. Cafwyd peth oedi dros yr wythnosau diwethaf, ond nawr rydym yn ymateb o fewn 10 dydd.

Mae gen i anabledd. Oes gen i hawl i gael Cerdyn Teithio Rhatach?

Gweler y canllaw ar gymhwyster a'r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu.

Os ydych dal yn ansicr a ydych yn gymwys i gael Cerdyn Teithio Rhatach Person Anabl, cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Rwy'n anabl ac ni allaf deithio ar fy mhen fy hun; sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach Person Anabl gyda Chydymaith cyntaf?

Gweler y canllaw ar gymhwyster a'r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu.

Mae'r holl gardiau cydymaith yn cael eu prosesu gan y cynghorau lleol. Cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach Person Anabl gyda Chydymaith gwyrdd ac eisiau ei newid am gerdyn newydd, gallwch wneud hyn yn www.trc.cymru/cerdynteithio - cyfeiriwch at y cwestiwn uchod Mae gen i bàs bws (lliw gwyrdd) gan fy nghyngor lleol. Sut mae cael cerdyn newydd yn ei le?

Sut mae darparu llun digidol?

Os mai hwn yw eich Cerdyn Teithio Rhatach cyntaf, bydd angen llun digidol arnoch i wneud cais am gerdyn.

Gall camerâu digidol a mwyafrif y ffonau symudol a thabledi dynnu lluniau digidol. Os ydych chi’n gwneud cais drwy ddefnyddio ffôn clyfar neu dabled, gallwch ddefnyddio'r camera i dynnu llun, neu os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur, bydd angen i chi drosglwyddo'r llun i'r cyfrifiadur yn gyntaf cyn y gallwch chi lwytho'r llun i'ch cais.

Fe ddylech chi ofyn i rywun arall dynnu'ch llun gan fod y rhai rydych chi'n eu cymryd ohonoch chi eich hun (“hunluniau”) yn aml yn gallu newid eich nodweddion, a gall fod yn anodd cael y llun o'r maint cywir.

Rhaid i’r llun digidol:
•    Ddangos eich wyneb yn glir fel y gall y gyrwyr eich adnabod yn hawdd
•    Cynnwys eich pen a'ch ysgwyddau
•    Peidio â chynnwys unrhyw wrthrychau na phobl eraill
•    Cael ei gymryd yn erbyn cefndir plaen o liw golau

Dylech:
•    Wynebu ymlaen ac edrych yn syth at y camera
•    Bod yn ddifynegiant a'ch ceg ar gau
•    Llygaid ar agor ac yn weladwy
•    Peidio â chael gwallt o flaen eich llygaid
•    Heb orchudd pen (oni bai bod rhesymau crefyddol neu feddygol)
•    Peidio â chael unrhyw beth yn gorchuddio'ch wyneb
•    Peidiwch â chael unrhyw gysgodion ar eich wyneb na thu ôl i chi

Enghreifftiau o'r lluniau fydd yn cael eu derbyn a’u gwrthod:

Canllaw am luniau

Nodwch nad oes gennym yr un gofynion caeth â phasbortau (sy’n defnyddio’r llun ar gyfer dull adnabod biometrig), yr unig beth pwysig yw bod gyrwyr yn gallu eich adnabod o’ch llun.

Os ydych chi wedi cael pàs bws o'r blaen, byddwn ni'n ceisio ailddefnyddio'r llun ar gyfer eich cerdyn newydd. Mae angen i chi sicrhau ei fod yn dal yn debyg i chi, oherwydd fe allech gael eich gwrthod os na all y gyrwyr eich adnabod chi o'r llun. Rydym yn eich cynghori i ofyn i rywun rydych chi'n ymddiried ynddynt am eu barn a diweddaru'r llun, os oes angen.

Mae gen i hen gerdyn, ac rwyf wedi nodi'r manylion, ond mae'r wefan yn dal i ofyn am fy nghyfeiriad.

Rydym yn gwirio eich bod wedi’ch cofrestru yn y cyfeiriad sydd gennym ar gyfer eich hen gerdyn. Os na allwn wirio hynny, byddwn yn gofyn i chi roi eich cyfeiriad unwaith eto.

Gall hyn fod oherwydd eich bod wedi symud a heb ddweud wrth eich cyngor lleol, bod eich enw wedi newid neu fod gwall yn y wybodaeth wreiddiol a ddarparwyd gennych.

I symud eich cais yn ei flaen, rhowch eich cyfeiriad cyfredol unwaith eto, fel y mae'n ymddangos ar ohebiaeth swyddogol, fel biliau eich cwmnïau trydan, nwy neu ddŵr neu lythyrau eich cyngor lleol. Os nodwch eich cod post yn gyntaf, dylech allu dewis eich cyfeiriad o'r rhestr gofrestredig. Os na allwch ddod o hyd i'ch cyfeiriad ar y rhestr, cysylltwch â ni ar 0300 303 4240.

Gwnewch yn siŵr hefyd fod eich enw yn cyfateb i sut mae'n ymddangos ar ohebiaeth swyddogol.

Yna byddwn yn ceisio gwirio'ch manylion eto. Efallai y byddwn yn gofyn i chi am ddogfennau ychwanegol er mwyn i ni wirio bod gennych hawl i gael cerdyn. Cofiwch, dim ond os yw eich prif breswylfa yng Nghymru y mae gennych chi hawl i gael Cerdyn Teithio Rhatach yng Nghymru.

Pam fod dyddiad terfyn ar fy ngherdyn ar ei newydd wedd?

I gydymffurfio â deddfwriaeth GDPR ynghylch cywirdeb y data sydd gennym amdanoch, nid ydym bellach yn gallu cyhoeddi pasys sydd heb ddyddiad terfyn printiedig gan fod angen i ni ailddilysu'r wybodaeth a ddelir gennym yn rheolaidd. 

Bydd ein systemau newydd yn anfon nodyn atgoffa atoch yn awtomatig sawl wythnos cyn y dyddiad dod i ben gan roi digon o amser i chi gadarnhau'r manylion sydd gennym amdanoch a gofyn am gerdyn newydd. Er mwyn sicrhau y gallwn gysylltu â chi ar yr adeg honno dylech sicrhau bod unrhyw newidiadau i'ch cyfeiriad neu ddull arall o gyfathrebu â chi yn cael eu cadw'n gyfredol. Gellir gwneud hyn yn hawdd ar ein gwefan yn  www.trc.cymru/cerdynteithio.

Rwy’n 60 oed ymhen ychydig wythnosau. Pryd alla i wneud cais? 

Gallwch wneud cais am gerdyn hyd at 20 diwrnod cyn eich pen-blwydd yn 60 oed.

Pam mai Trafnidiaeth Cymru sy’n rhoi’r cerdyn newydd yn hytrach na’r cyngor lleol?

Mae pob cyngor lleol yn dal i fod yn berchen ar y Cynllun Teithio Rhatach. Mae Trafnidiaeth Cymru yn rheoli’r broses o ail-gyhoeddi tua 750,000 o gardiau ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi creu gwefan newydd i wneud ceisiadau yn haws a desg gymorth genedlaethol gyda'i bartneriaid PTI Cymru (sy'n rheoli Traveline Cymru). Gallwch dderbyn cymorth a chefnogaeth gyda'ch cais gan eich cyngor lleol o hyd. 

Pam na allwch chi anfon cerdyn newydd ataf yn awtomatig?

Mae'r cynllun wedi bod ar waith ers 10 mlynedd, ac mae llawer o bethau wedi newid ers hynny. Efallai fod pobl wedi symud, neu efallai fod manylion eraill wedi newid, a rheoliadau newydd yn cael eu cyflwyno, fel y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Mae ail-gofrestru yn sicrhau bod y data y byddwn yn ei gadw amdanoch chi yn gwbl gyfoes a chywir, a'ch bod hefyd yn gwybod yn union beth y byddwn yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth.

Dim ond yn gynharach eleni y cefais fy mhàs bws. Oes angen ail-gofrestru?

Oes yn anffodus, oni bai bod eich cyngor lleol wedi rhoi cerdyn newydd Trafnidiaeth Cymru i chi. Bydd yr holl gardiau cyfredol (cardiau gwyrdd gyda logos y cyngor) yn dod i ben ac ni fyddant yn cael eu derbyn ar fysiau ar ôl 31 Rhagfyr 2019.

Fyddai’n gallu gwneud cais yn fy Swyddfa Bost arferol neu swyddfa’r cyngor lleol?

Bydd eich llyfrgell leol a'ch swyddfeydd cyngor yn gallu eich helpu gyda'ch cais. Os hoffech chi weld lle mae cymorth ar gael yn eich ardal leol, ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio neu ffoniwch 0300 303 4240.

Rwyf wedi colli neu ddifrodi fy ngherdyn cyfredol: A alla’i gael cerdyn newydd o hyd?

Gallwch, ac os mai dyma’ch cerdyn ar ei newydd wedd cyntaf, ni chodir tâl.

Mae'n haws o lawer os gallwch ddod o hyd i rif 19 digid y cerdyn o'ch cerdyn cyfredol, oherwydd gallwn ailddefnyddio'r wybodaeth hon i brosesu'ch cerdyn newydd yn gyflym. 

Sylwer, os na allwn gysylltu eich gwybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i chi ail-gyflwyno manylion a darparu tystiolaeth eich bod yn gymwys.

Sut alla i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach? 
Mae defnyddio eich cerdyn yn hawdd. Wrth deithio ar y bws, gwnewch y canlynol: 
•    Dangoswch eich cerdyn i'r gyrrwr 
•    Rhowch eich cerdyn ar y peiriant cofnodi 
•    Dewch o hyd i sedd a mwynhau’ch taith am ddim

Cofiwch nad oes neb arall yn cael defnyddio’ch cerdyn. Os ydych yn gadael i rywun arall ddefnyddio’ch cerdyn, gallai gael ei ganslo a/neu beidio â chael ei adnewyddu. Os oes Cerdyn Teithio Rhatach Person Anabl gyda Chydymaith wedi’i roi, bydd y cydymaith ond yn teithio am ddim os yw’n teithio gyda deiliad y cerdyn am y siwrnai gyfan.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun.  

Ble alla i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach? 

Mae’ch Cerdyn Teithio Rhatach yn ddilys ar gyfer pob gwasanaeth bws cymwys sy’n gweithredu’n gyfan gwbl yng Nghymru, neu ar y rhai sy'n cychwyn/gorffen yn gyfagos i Gymru, ar yr amod nad yw'r daith drawsffiniol yn golygu newid bws yn Lloegr. Gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaethau rheilffyrdd dethol sy'n gweithredu yng Nghymru.

Cofiwch na allwch ddefnyddio eich cerdyn ar wasanaethau bws fel National Express, Megabus neu City Sightseeing. Serch hynny, gall cwmnïau gynnig gostyngiadau i ddeiliaid cardiau teithio rhatach.  

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun.  

Sut alla i gael gwybod am amserau bysiau? 

Mae Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am amseroedd a llwybrau’r holl wasanaethau bysiau, coetsys, trenau, fferis ac awyrennau yng Nghymru. Maen nhw hefyd yn cynnig gwasanaeth ar y we -  http://www.cymraeg.traveline.cymru. Hefyd, gallwch ffonio ar 0800 464 00 00.   

A alla i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach ar drên?  

Gallwch deithio am ddim ar y gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru canlynol: 
•    Wrecsam – Pont Penarlâg
•    Machynlleth – Pwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian) – Hydref i Mawrth yn unig
•    Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)
•    Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) – Hydref i Mawrth yn unig

Bydd angen i chi dangos eich Cerdyn Teithio Rhatach i gael tocyn am ddim o’r swyddfa docynnau cyn i chi deithio. Os nad oes swyddfa docynnau yn yr orsaf, neu ei bod hi wedi cau, bydd modd i chi gael eich tocyn gan y swyddog tocynnau ar y trên.

Hefyd, byddwch yn cael 1/3 o ostyngiad ar docynnau i deithio ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ar ôl 0930 rhwng dydd Llun a dydd Gwener ac unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc. 

Pam mae fy Ngherdyn Teithio Rhatach yn edrych yn wahanol? 

Yn y gorffennol, mae cynghorau lleol wedi cyhoeddi Cardiau Teithio Rhatach â brand y cyngor (Pasys bws gwyrdd). Trafnidiaeth Cymru sy'n cyhoeddi'r cardiau newydd.
 
Mae’ch cerdyn ar ei newydd wedd yn edrych yn wahanol, ond cewch yr un hawliau a buddion teithio am ddim ar bob gwasanaeth bysiau lleol cymwys ledled Cymru. Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng buddion y cerdyn newydd a'r hen gerdyn.

Os oes unrhyw un o’ch ffrindiau neu aelodau eich teulu yn methu deall pam nad ydyn nhw wedi derbyn eu cerdyn newydd eto, dywedwch wrthyn nhw i beidio â phoeni. Bydd hen gardiau (pasys bws) yn parhau i gael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae'r manylion ar fy Ngherdyn Teithio Rhatach yn anghywir neu wedi newid; beth ddylwn i wneud?
 

Mae'n bwysig cadw eich gwybodaeth bersonol yn gyfoes, felly os byddwch chi'n newid eich cyfeiriad neu unrhyw fanylion eraill, rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio www.trc.cymru/cerdynteithio neu ffoniwch 0300 303 4240.
 

Mae gen i gerdyn ar ei newydd wedd. Am ba hyd y mae'n ddilys?
 

Mae’r dyddiad gorffen i’w weld ar flaen eich cerdyn. Byddwn yn cysylltu â chi yn nes at yr amser i'ch atgoffa i wneud cais am un arall.

Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach Person Anabl a Cherdyn Teithio Rhatach Person Anabl gyda Chydymaith, efallai y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth newydd cyn y dyddiad gorffen. Byddwn yn cysylltu â chi bryd hynny.

Mae gen i hen bàs a wnes i ddim rhoi gwybod i’r cyngor fy mod i wedi symud na bod fy enw wedi newid. A allaf gael pàs newydd o hyd?
 

Gallwch, os ydych chi'n dal yn gymwys ac yn byw yng Nghymru. Sylwer, os ydych chi'n gwneud cais ar wefan www.trc.cymru/cerdynteithio, rhowch eich hen god post fel y gallwn ddod o hyd i'ch manylion. Yna bydd angen i chi ddiweddaru'ch cyfeiriad wrth i chi gwblhau’r cais.

Mae perthynas wedi marw ac roedd ganddo/ganddi Gerdyn Teithio Rhatach. Sut mae ei ganslo?

Rhowch wybod i ni drwy ffonio 0300 303 4240 a byddwn yn gwneud yn siŵr bod y cerdyn yn cael ei ganslo. Ar ôl i chi roi gwybod i ni, torrwch y cerdyn yn ddarnau.

Pryd fydd fy hen gerdyn yn stopio gweithio?

Ni fydd darllenwyr tocynnau electronig ar fysiau’n gallu adnabod eich hen gerdyn ar ôl 31 Rhagfyr 2019, felly mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais am gerdyn newydd mewn da bryd i fwynhau buddion teithio am ddim.

Ydy fy manylion personol yn ddiogel? 

Mae cadw eich data personol yn ddiogel yn bwysig iawn i ni.

Cedwir eich gwybodaeth yn ddiogel a chaiff ei defnyddio gan eich cyngor lleol, Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru i weinyddu'r cynllun ac i atal twyll. Dim ond os ydych wedi rhoi caniatâd i ni y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion marchnata.   

Mae’ch cerdyn yn dangos eich enw a'r dyddiad gorffen ac nid yw'n cynnwys unrhyw fanylion personol eraill.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â datganiad preifatrwydd Trafnidiaeth Cymru.

Ydw i dal yn gymwys i gael cerdyn ar ei newydd wedd ar ôl y cyhoeddiad bod adolygiad o'r meini prawf ar gyfer teithio rhatach?

O ran oedran bod yn gymwys i deithio’n rhatach yn y dyfodol a’i wneud yn gyson ag oedran pensiwn y wladwriaeth, bwriad Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod y cynllun yn parhau’n gynaliadwy yn y tymor hwy ac wedi’i dargedu at y rhai mwyaf anghenus. Ni fydd y cynnig cymhwyster yn effeithio ar y rheini sydd â chardiau ar hyn o bryd - ni fyddwch yn colli hawl i'ch cerdyn a'i fuddion yn y dyfodol, ac ni fyddwch yn cael eich effeithio pan ddaw’n amser ailymgeisio am Gerdyn Teithio Rhatach ar ôl 31 Rhagfyr 2019.

 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach